Urit

Биохемиски анализатори, Хематолошки анализатори, Уриноанализатори и друга апаратура за стандардни биохемиски анализи. (гликоза, електролити, протеини)