Reprolife

Метод Cryotec кој се користи ширум светот. Најсовремената технологија на REPROLIFE го максимизира потенцијалот на ооцитите и ембрионите на секој пациент. Warming solutions, plates, vitrification solutions.