New England Biolabs

Признат светски лидер во откривањето и производството на ензими за апликација во молекуларна биологија. DNA/RNA PCR амплификација, протеинска експресија и нуклеински екстракции.