Maccura

Maccura има воспоставено пет платформи за развој на производи и технологија кои опфаќаат клиничка биохемија, хемилуминисцентна имуноанализа, брза дијагноза, тромбоза, хемостаза и молекуларна дијагноза.