Genrui Biotech Inc

Продукти за хематолошка анализа, хемилуминисценција, брзи тестови за COVID, екстракциски китови за нуклеински киселини и детекција.