Ecoli

Oбезбедува околу 200 различни типови на AmpliSensR PCR комплети за клиничка дијагностика и тестирање на човечкиот геном развиени и произведени од CRIE (Централен истражувачки институт за епидемиологија, Москва). Комплетите се дизајнирани според лабораториските капацитети за PCR и PCR real-time откривање.