Biolegio

Модифицирани и специјализирани олигонуклеотиди, за безброј различни апликации за секвенционирање, NGS, PCR, PCR во реално време, SNP детекција, генотипизација, генетска експресија и детекција на мутации. Производи за секојдневна употреба.