Altona Diagnostics

Компанија за медицинска дијагностика која развива и произведува ин-витро дијагностички тестови за откривање на патогени врз основа на ДНК, како што се вируси, бактерии или паразити. Real-time PCR, екстракциски китови за нуклеински киселини и детекеција.