Alifax

Искуство на пазарот за лабораториска дијагностика со посебен осврт на полето на хематологија, микробиологија, серологија и автоимунитет. DNA/RNA PCR екстракции.