MALDI Biotyper® Sirius RUO system

  • Широк спектар на истражувачки способности за микробиологија
  • MALDI-TOF –  (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight) Масена спектрометрија
  • Идентификација на микроорганизми за неколку минути, опфаќа ~ 4700 видови бактерии, квасци и мувли
  • Брзо откривање на фенотипски отпор на активност на карбапенемаза/цефалоспориназа 
  • Директна идентификација од позитивна крвна култура во рок од 15-20 минути
Производител: Bruker