Chart Feroх

Фокусот е на криогена опрема и решенија за складирање, дистрибуција и крајна употреба на течни гасови, вклучувајќи воздушни гасови, јаглерод диоксид (CO2), течен природен гас (LNG), водород и други.