Ferti proКомпанијата уште од нејзиното основање во 1992 година е еден од лидерите во производството на дијагностички сетови и медиуми за употреба во асистираната репродуктивна техника.

Сите дијагностички сетови се  со CE  ознака од Европската директива  за IVF 98/79/EC. Поголемиот број од  медиумите се исто така со ознака CE според Европската директива за медицински помагала 93/42/EEC.

Производи:

Медиуми

Медиуми за употреба во IVF и ISCI процедури

 • FertiCult Mineral Oil
 • FertiCult Aspiration medium
 • FertiCult IVF medium
 • FertiCult Flushing medium
 • FertiCult G3 medium
 • GAIN medium
 • 10% PVP in Flushing medium
 • Hyaluronidase in Flushing medium

Медиуми за подготовка на сперма

 • Sil-Select Plus
 • Sil-Select Stock

Медиуми за Криопрезервација

 • SpermFreeze
 • EmbryoFreeze
 • Vitrification media

Дијагностички сетови

Микроскопски тестови:

 • SpermMar IgA & IgG: detection of anti-sperm antibodies
 • Spermac Stain: Sperm morphology stain
 • LeucoScreen: Differentiation of round cells and white blood cells
 • VitalScreen: Vitality stain (eosin-nigrosin)
 • Hypo-osmotic swelling test: Vitality test

Фотометриски тестови:

 • EpiScreen Plus: Determination of neutral alpha-glucosidase
 • EpiScreen (DISCONTINUED): Determination of total alpha-glucosidase
 • Citric Acid test: Measurement of citric acid
 • Fructose test: Quantification of fructose